apache velocity check empty string, royal honey mhgu